• مومیایی منسوب به رضا شاه پهلوی

    «مومیایی پهلوی اول»؛ تکذیب یا پیگیری شایعه؟

    چه می‌شد اگر به جای بازتاب اخبار ضد و نقیض توام با موضع‌گیری مثبت و منفی درباره خبر کشف جسدی مومیایی که از جانب برخی، منسوب به سرسلسله‌ی پهلوی در ایران قلمداد شده است، نخست بررسی‌های علمی و اصالت‌سنجی نسبت به اصل خبر و آن‌چه گفته می‌شود کشف شده است انجام شود؟

تاپ سه گردشگری و میراث