• بازدید جمعی از آزادگان از لوکیشن سریال دولت مخفی

    شکنجه‌درمانی به روایت یک آزاده

    از میان مردم یک پیرزن عراقی خودش را بیرون کشید و به طرف یکی از بچه‌ها رفت. همچون مادری که بعد از سال‌ها دوری فرزندش را دیده باشد، او را درآغوش کشید و غرق بوسه‌اش کرد.

تاپ سه فرهنگ حماسه