• ایستگاه فضایی بین‌المللی

    برنامه ایستگاه فضایی بین‌المللی اعلام شد

    به گفته یک منبع مطلع در صنعت موشکی و فضایی روسیه سازمان فضایی روسیه(روسکاسموس) برنامه ریزی اولیه برای ایستگاه فضایی بین‌المللی جهت پرتاب بعدی ناو کیهانی سایوز و بازگشت سرنشینان فعلی ایستگاه را تصویب کرده است.

تاپ سه علم و فناوری جهان